our factory

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี

เราจะร่วมสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีไปด้วยกัน

ภูเก็ตไบโอเทคโนโลยี ตั้งอยู่ที่ 21/30 หมู่ 2 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนายาแผนโบราณที่ผลิตจากพืชพรรณธรรมชาติ มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านยาแผนโบราณโดยเฉพาะ และได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้องตามกฎหมายจากองค์การเภสัชกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่นิยมและชื่นชอบของชาวจีน เกาหลี และรัสเซีย

ยางูได้เริ่มมีการนำมาใช้ทำการวิจัยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 และได้นำผลการวิจัยมาปรับปรุงให้เป็นตัวยา เมื่อปี 1960 ได้มีผู้ริเริ่มการทำวิจัยยางูในเมืองไทย นำโดยบุคลากรที่มีความสามารถ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านยางู สมุนไพร และเภสัชกรอีกหลายท่าน มีการร่วมกันรวบรวมสมุนไพรแบบดั้งเดิม ผสมผสานกระบวนการทางเทคโนโลยีด้านเภสัชกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาเป็นยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ นอกจากนี้ได้มีการนำอวัยวะของงูมาผสมกับสมุนไพรไทยแปรรูปเป็นยางูที่มีคุณภาพหลายชนิด มีการพัฒนาคุณภาพจนได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์การอาหารและยา

Wechat สำรับบริการลูกค้า

เอกสารการขึ้นทะเบียนยา

License of Medicine 1 License of Medicine 2 License of Medicine 3 License of Medicine 4 License of Medicine 5 License of Medicine 6 License of Medicine 7 License of Medicine 8 License of Medicine 9

ศูนย์วิจัยและพัฒนายาแผนโบราณ

เราควบคุมคุณภาพและอนามัยของผลิตภัณฑ์